۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني
1398/02/04 شيوه نامه سنجش فرهنگ سازماني در نظام اداري كشور
شيوه نامه سنجش فرهنگ سازماني در نظام اداري كشور
 

شيوه نامه سنجش فرهنگ سازماني در نظام اداري كشور موضوع نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني (بخشنامه شماره 3408 مورخ 31/1/1398 سازمان اداري و استخدامي كشور)

تمامي وزارتخانه ها، معاونت ها و سازمان هاي وابسته به رييس جمهور، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير سازمان هاي مستقل كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند

در اجراي بندهاي 1، 20، 21 و 26 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، مواد (25)، (26) و (27) از فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع حقوق مردم) و ماده 90 قانون مذكور و همچنين عملياتي نمودن بند دوم برنامه ششم از برنامه جامع اصلاح نظام اداري- دوره دوم (موضوع سنجش وضع موجود فرهنگ سازماني بر اساس مؤلفه هاي احصا شده در سطح دولت) و به منظور تهيه گزارش ساليانه وضعيت فرهنگ سازماني در نظام اداري كشور، اين سازمان اقدام به طراحي پرسشنامه اي بر اساس متغيرهاي مندرج در پيوست شماره 1 و 2 مصوبه شماره 302596 تاريخ 14/6/1397 شوراي عالي اداري (موضوع نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني) نموده است.

ضروري است تمامي دستگاه هاي اجرايي بر اساس دستورالعمل پيوست، نحوه دسترسي به پرسشنامه و چگونگي تكميل آن را به كاركنان خود اطلاع رساني نمايند، به گونه اي كه حداكثر تا تاريخ 31/03/1398 حداقل 5 درصد كاركنان ستاد دستگاه، سازمان هاي وابسته، شركت هاي تابعه و واحدهاي استاني ذيربط وارد سامانه شده و پرسشنامه مندرج در سامانه را تكميل نمايند.

جمشيد انصاري- معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور

دستورالعمل نحوه دسترسي به پرسشنامه سنجش از طريق لينك زير در دسترس مي باشد.

  ورود به سامانه ارتقاي فرهنگ سازماني به آدرس:https://safa.aro.gov.ir
تعداد بازدید: 1151
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal